Hội Những Người Ái Mộ
BÁC SỸ A.YERSIN TỈNH KHÁNH HÒA
 
Cơ cấu tổ chức

HỘI NHỮNG NGƯỜI ÁI MỘ BÁC SỸ ALEXANDRE YERSIN TỈNH KHÁNH HÒA

NHIỆM KỲ VI ( 2019 – 2024)

BAN CHẤP HÀNH

 1. Bà Nguyễn Thị Thế Trâm;
 2. Ông Đống Lương Sơn;
 3. Bà Trần Thị Ngọc Liên;
 4. Ông Lê Thanh Xuân;
 5. Bà Hoàng Thị Lệ Hà;
 6. Ông Đỗ Thái Hùng;
 7. Ông Viên Quang Mai;
 8. Ông Dương Hữu Thái;
 9. Bà Nguyễn Khoa Diệu Hương;
 10.  Bà Nguyễn Thị Mỹ Kim;
 11. Ông Phan Văn Dũng;
 12.  Ông Nguyễn Thành Tuyến;
 13.  Ông Nguyễn Văn Xáng;
 14.  Ông Lý Tấn Khoa;
 15.  Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc;
 16.  Ông Nguyễn Thi Thanh;
 17.  Ông Trần Song Hào;
 18.  Ông Nguyễn Văn Thiện;
 19.  Ông Lê Thanh Tùng;
 20.  Bà Phan Thị Ngọc Sinh;
 21.  Ông Lưu Nam Triệu.

BAN THƯỜNG TRỰC                 

     1.  Bà Nguyễn Thị Thế Trâm - Chủ tịch danh dự
          Trình độ: Giáo sư - Tiến sĩ khoa học
          Điện thoại/Emai: 0976 064 134

     2.  Ông Đống Lương Sơn - Chủ tịch
          Trình độ: Cử nhân
          Điện thoại/Emai: 0913 973 759 - sondluong@yahoo.com

    3.   Bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Chủ tịch thường trực
          Trình độ: Cử nhân
          Điện thoại/Emai: 0905 202 690 - tranngoclien58@gmail.com

    4.   Ông Lê Thanh Xuân - Phó Chủ tịch
          Trình độ: Đại học
          Điện thoại/Emai: 0905 066 868

    5.   Bà Hoàng Thị Lệ Hà - Phó Chủ tịch
          Trình độ: Thạc sĩ
          Điện thoại/Emai: 0913 400 969 - hoangleha.kh@gmail.com

    6.   Ông Đỗ Thái Hùng - Ủy viên
          Trình độ: Tiến sĩ
          Điện thoại/Emai: 0982 834 651 - hung_do@ipn.org.vn

BAN KIỂM TRA

 1. Bà Nguyễn Khoa Diệu Hương - Trưởng Ban
 2. Bà Chế Diễm Trâm - Ủy viên
 3. Bà Phan Thị Ngọc Sinh - Ủy viên

 

HỘI NHỮNG NGƯỜI ÁI MỘ BÁC SỸ ALEXANDRE YERSIN TỈNH KHÁNH HÒA

NHIỆM KỲ V ( 2014 – 2019)

BAN CHẤP HÀNH

 1. GS.TSKH Nguyễn Thị Thế Trâm;
 2. Ông Lê Thanh Xuân;
 3. Ông Đống Lương Sơn;
 4. Bà Trần Thị Ngọc Liên;
 5. Nhà thơ Giang Nam;
 6. Nhà văn Nguyễn Gia Nùng;
 7. Bà Nguyễn Khoa Diệu Hương;
 8. Ông Nguyễn Văn Toàn;
 9. Bà Mai Thị Thanh;
 10. Bà Mai Ngọc Ánh;
 11. Ông Viên Quang Mai;
 12. Ông Nguyễn Thành Tuyến;
 13. Ông Đỗ Xuân Tạo;
 14. Bà Bùi Thị Hồng Tiến;
 15. Ông Nguyễn Văn Thượng;
 16. Ông Lê Văn Bé;
 17. Ông Đỗ Đình Ân;
 18. Bà Nguyễn Thị Kim Minh;
 19. Bà Nguyễn Thị Lan;
 20. Ông Phan Văn Dũng;
 21. Bà Nguyễn Thị Mỹ Kim;
 22. Ông Ngô Hương;
 23. Ông Nguyễn Thi Thanh;
 24. Bà Nguyễn Thị Thân;
 25. Bà Lê Thanh Mai.

BAN THƯỜNG TRỰC

 1. GS.TSKH Nguyễn Thị Thế Trâm - Chủ tịch Hội
 2. Ông Lê Thanh Xuân - Phó chủ tịch thường trực
 3. Ông Đống Lương Sơn - Phó chủ tịch
 4. Bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó chủ tịch
 5. Nhà thơ Giang Nam - Ủy viên
 6. Bà Nguyễn Khoa Diệu Hương - Ủy viên
 7. Nhà văn Nguyễn Gia Nùng - Ủy viên
 8. Ông Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên
 9. Bà Mai Thị Thanh - Ủy viên
 10. Bà Mai Ngọc Ánh - Ủy viên
 11. Ông Viên Quang Mai - Ủy viên
 12. Ông Nguyễn Thành Tuyến - Ủy viên
 13. Ông Đỗ Xuân Tạo - Ủy viên