Hội Những Người Ái Mộ
BÁC SỸ A.YERSIN TỈNH KHÁNH HÒA
 
THÀNH TÍCH CỦA HỘI NHỮNG NGƯỜI ÁI MỘ A.YERSIN TỈNH KHÁNH HÒA

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

1999

Bằng khen của UBND tỉnh

Số 2407/QĐ-UB, ngày 23/7/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bằng khen

Số ngày 6/12/1999 của UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

2001

Bằng khen

Số 33 ngày 09/01/2001 của UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

2002

Bằng khen của UBND tỉnh

Số 2830/QĐ-UB ngày 17/8 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bằng khen

Số 213 /MTTQ-2002 của UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

2003

Bằng khen

Số 258/ MTTQ-2003 ngày 31/12/2003 của UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

2004

Bằng khen của UBND tỉnh

Số 12/QĐ-UB Ngày 23/4/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Số 907/QĐ-CP ngày 16/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ

2005

Bằng khen

Số 02/MTTQ-2005 ngày 14/4/2005 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

2006

Bằng khen của UBND tỉnh

Số 106/QĐ-UB ngày 06/02/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bằng khen

Số 209 ngày 24/4 /2006 của UB Người Việt Nam nước ngoài

2007

Bằng khen của Đoàn Chủ tịch LH các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam

Số 25/QĐ-LHHN ngày 18/7/2007 của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam về thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân

2008

Bằng khen của Đoàn Chủ tịch LH các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam

Số 03/QĐ-LHHN ngày 20/01/2008 của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam về thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Huân chương Lao động hạng 3

Số 268/QĐ-CTN ngày 11/3/2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bằng khen

Số 603/QĐ-UB 12/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bằng khen

Số ngày 31/12 /2008 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

2010

Bằng khen của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam

Số 514/QĐ-LHHN ngày 21/01/2010 của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam về thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân

2012

Bằng khen của UBND tỉnh

Số 539/QĐ-UB ngày 01/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2015

Bằng khen của BCH Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Số 168/QĐ-UBND ngày 3/10/2015 của Trung ương Hội Khoa học Việt Nam đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương giai đoạn ( 2010-2015)

2015

Bằng khen của UBND tỉnh

Số 539/QĐ-UB ngày 31/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2016

Bằng khen của UBND tỉnh

Số 3449/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2017

Bằng khen của UBND tỉnh

Số 2052/QĐ-UBND ngày 13/07/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

hinh-1

Hội những người ái mộ A.Yersin tỉnh Khánh Hòa đón nhận huân chương Lao động hạng ba năm 2008.